"ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562"

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลพิเศษ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครร่วมกิจกรรม (เล่นเกม) ผ่านทางเว็บไซต์ https://w2egame.erc.or.th/game 2. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ มกราคม - กันยายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว เพื่อสะสมคะแนน และลุ้นรางวัลจากการเล่นเกม Waste to Energy 3. กิจกรรม หรือเกม Waste to Energy จะแบ่งเป็น 3 Mission โดยกำหนดการเปิด Mission ดังนี้
  • - Mission 1 เปิดให้เล่นในเดือน มกราคม - กันยายน 2563
  • - Mission 2 เปิดให้เล่นในเดือน เมษายน - กันยายน 2563
  • - Mission 3 เปิดให้เล่นในเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
(สมาชิกสามารถเช่นซ้ำ Mission ที่ผ่านมาแล้ว เพื่อสะสมคะแนนเพิ่มตลอดระยะเวลากิจกรรม)
4. เกี่ยวกับของรางวัลพิเศษ สำหรับสมาชิกร่วมกิจกรรม มีดังนี้
  • - รางวัลพิเศษประจำเดือน เดือนละ 5 รางวัล จากการสุ่มสมาชิก (เดือน มกราคม - กันยายน 2563)
    ติดตามการประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ https://w2egame.erc.or.th/winner
  • - รางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกที่มีคะแนนสะสมสูงสุด (โดยต้องเล่นผ่านทั้ง 3 Mission) จำนวน 1 รางวัล
    ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ https://w2egame.erc.or.th/winner ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
5. ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่ได้รับรางวัลพิเศษประจำเดือน ได้รับท่านละ 1 รางวัล โดยไม่สามารถรับรางวัลซ้ำในเดือนอื่น ๆ ตลอดระยะเวลากิจกรรม 6. บุคคลที่เป็นพนักงานของ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลในทุกกรณี 7. รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 8. สมาชิกที่ผู้เล่นเกมที่ผ่านทั้ง 3 Mission จะได้สิทธิ์ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ผ่านหน้าเว็บไซต์กิจกรรม 9. หากกรรมการพบว่าผู้เล่นคนใดทุจริตในการเล่นเกม ไม่ว่าวิธีใด จะถูกตัดสิทธิ์ทุกการรับรางวัลทันที 10. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและตัดสินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎ และกติกาที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 11. กรณีที่มีสมาชิกได้คะแนนเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเป็นผู้ได้รับรางวัล (พิจารณาจากวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม) 12. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากทีมงาน ผ่านทาง E-mail หรือโทรศัพท์ ตามที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ หรือ ข้อความส่งทาง Inbox (กรณีสมาชิกลงทะเบียนด้วยบัญชี Facebook) เพื่อการติดต่อเรื่องการรับ หรือการจัดส่งของรางวัล 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 จะต้องเดินทางมารับรางวัลพิเศษด้วยตัวเองที่บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด 14. สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ 15. สมาชิกผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล 16. สมาชิกผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ E-mail Account หรือ Facebook Account เพื่อใช้สิทธิ์ในการรับรางวัลพิเศษต่อทีมงาน

หมายเหตุ

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด